Share Button

              SON DUYURU : 05 OCAK 2018                 


S.S. SARAYKÖY KONUT YAPI KOOPERATİFİ İLE SÖZLEŞME İMZALAMIŞ  BÜYÜK GRUP ve LİDERKENT BEYLİKDÜZÜ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

SAYIN ÜYELERİ’NE,

 

Büyükçekmece 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/138 E. sayılı dosyasında görülen davanın 12.04.2017 tarihli celsede ikinci defa karara bağlandığını, mahkemece, davacılardan S.S. Liderkent Beylikdüzü KYK. davasının ayrılmasına  (tefrikine), S.S. Büyük Grup Konut Yapı Kooperatifi davasının kısmen kabulü ile %25 müteahhit kârı ve genel giderler indirildikten sonra 2007 yılı itibariyle inşaat maliyetlerinin 34.106.127,43 TL. olması gerektiği…. şeklinde karar verildiğini, karar hakkında, S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi tarafından BOZMA talebi ile temyiz yoluna başvurulduğunu önceki duyurumuzla sizlere iletmiştik.

Yukarıda belirtilen davanın devamı sırasında Büyükçekmece 5.Asliye Hukuk Mahkemesinden, Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi adına kayıtlı taşınmaza ve dairelere uygulanan ihtiyati tedbir kararının kaldırılması tarafımızdan talep edildi, ancak bu talep mahkemece reddedildi.

Bu nedenle ve yukarıda açıklanan kararın temyizi aşamasında sizlerden gelen çözüm önerileri tarafımızdan da uygun görüldü ve Sarayköy yönetimi tarafından tanınan, bilinen daire sahiplerinin Sarayköy KYK.’ne karşı açacakları davaların mahkemede kabul edilerek esasen sözleşme ile taahhüt edilmiş tapu verme işlemlerinin çabuklaştırılması kararlaştırıldı.

S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi ile sözleşme imzalamış daire sahipleri tarafından açılan ve açılacak olan davaların S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifinden yargılama giderleri ve Mahkeme Avukatlık ücreti talep edilmemesi koşulu ile Mahkemede kabul edilmesi’ne karar verildi. Bu karar uyarınca açılmış davalardan birisine verilen cevap dilekçemizde örnek olarak aşağıda bilgilerinize sunuldu.

Bu konuda özellikle sözleşmeleri feshedilmiş taşeronlar tarafından üçüncü şahıs tedarikçiler ile sahte sözleşmeler düzenleyerek Sarayköy’e karşı dava açılmış olması nedeniyle açılmış ve açılacak tapu tescil davalarının tek elden ve Sarayköy yönetimi tarafından da güvenilir bir Avukat aracılığı ile yürütülmesi, aksi halde doğacak kargaşayı ve kötüye kullanmaları önleme anlamında, listelerimizde olmayan kişiler tarafından açılacak davaların reddedileceği ve davacılara  karşı olumsuz tavır sergileneceğinin bilinmesi gerekmektedir.

 

DAVAYA CEVAP DİLEKÇEMİZ (ÖRNEK)

Davacının teşhir edilmemesi amacıyla isim ve dava konusu daire yerleri boş bırakılmıştır.

 

BAKIRKÖY (..). TÜKETİCİ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                                      Dosya no : 2017/…. E.

DAVALI                 :  S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi (K.V.No: B.Çekmece V.D.7450054027)

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. no : 6 A Blok Daire 8 Beylikdüzü/İstanbul

VEKİLİ :  Av. Âli Ali Aydoğ (İstanbul Barosu Sicil No: 9060)

Taksim, Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. no : 57/3 Beyoğlu/İstanbul

DAVACI                 :  ……….  …………… (T.C. Kimlik no …………….)

VEKİLİ :  Av. Onur Cıvgın

K O N U                 :  Açıklamalarımız, Davacı iddialarına, davaya cevaplarımız.

 

 

AÇIKLAMALARIMIZ

 

S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi ; İstanbul, Beylikdüzü (eski B.Çekmece), Kebir Havra Mevkii’nde kâin ve tapunun f21-D23-4A/AB pafta, 641 ada, 3 parsel, (eski 22 pafta, 635 ada,1 parsel) sayısında kayıtlı taşınmazın tamamının 1996 yılından bugüne  çekişmesiz ve fasılasız olarak malikidir.

 

S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi tarafından, 1996-1997 yıllarında yukarıda açıklanan taşınmazda konut inşası amacıyla Arsa karşılığı inşaat yöntemi ile yüklenici aranmış, inşaat işi, başvuranlar arasından seçilen yüklenici S.S. Büyük Grup Konut Yapı Kooperatifi’ne Anahtar Teslimi ihale edilerek Beyoğlu 31. Noterliğinin 12.Kasım.1997 tarih, 58317 Y. Sayılı gayrimenkul satış vaadi ve Arsa karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Yüklenici Büyük Grup KYK. inşaat işlerini 4 yılda (1997 – 2001) tamamlayarak teslim etmeyi taahhüt etmiş, inşaat işleri başladıktan sonra yüklenici tarafından, inşaat şantiyesinde kurulan satış ofisinde, sözleşmede belirlenen %40-%60 oranına göre yüklenici payına isabet eden daireler proje üzerinden 3. Kişilere pazarlanmış, bu amaçla Büyük Grup KYK.’ne üye kayıtları yapılmış, üyelerden “tapu tahsis belgesi” adı altında düzenlenen belgeler  karşılığında emre muharrer senetler, peşin ödemeler tahsil edilmiştir.

 

Ancak; Yüklenici olarak Arsa sahibi ile inşaat yapımı müzakerelerini yürüten Hulki Eroğlu ve şürekâsının S.S. Büyük Grup KYK.’nin yönetiminde olmadıkları, Yüklenici kooperatifin görevlendirdikleri figüranlar tarafından yönetildiği, 12.Kasım.1997 tarihli sözleşmenin, imza tarihinden ON GÜN sonra, 23.11.1997 tarihinde Hulki Eroğlu ve şürekâsının ortağı oldukları Mete İnşaat Taahhüt (Titan) Ltd.Ş.’ne devir edildiği, S.S. Büyük Grup KYK.’ne üye kaydı yapılanlardan daire karşılığı toplanan paraların inşaat yapımına harcanmayarak Hulki Eroğlu ve şürekâsı tarafından zimmete geçirilmiş olduğu SGK Küçükçekmece Müdürlüğü tarafından Prim alacağı gerekçesi ile (2013 yılında) yapılan icra takiplerine müstenit Sarayköy KYK’ne gönderilen ödeme emirleri ile ortaya çıkmıştır.

 

Yüklenici tarafından 48 Ay’da tamamlanacak inşaat işleri 60 ay geçtiği halde bitirilmemiş, Arsa sahibi S.S. Sarayköy KYK.’nin talepleri doğrultusunda mahkemelerce yapılan tespit ve bilirkişi incelemeleri sonucunda inşaat işlerinin 2001 yılında %65 seviyesinde olduğu ortaya çıkmış, bu nedenle Arsa sahibi S.S. Sarayköy KYK. tarafından “sözleşmenin geriye dönük feshi” talebi ile  dava açılmıştır. (Aralık.2002) Büyükçekmece 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davada ; 2004/695 E. 2005/340 K. sayı 24.05.2005 tarihli karar ile Yüklenici Büyük Grup KYK. ile arsa sahibi Sarayköy KYK. arasında düzenlenmiş sözleşme geriye dönük feshedilmiştir. (2005) Kesinleşen karar uyarınca taşınmazda bulunanlar tahliye edilerek taşınmaz ve üzerinde mevcut %67 seviyesindeki inşaatlar geri alınmıştır. (2007)

Sözleşmenin geriye dönük feshi kararının kesinleşmesini takiben yüklenici Büyük Grup KYK’nin arsadan ve binalardan tahliyesi sonucu, Yüklenici Büyük Grup KYK. üyeleri ve yüklenici tarafından Sarayköy’ KYK’ne ait dairelerin tahsisi ile daire sahibi olacakları şeklinde aldatılmış S.S. Liderkent Beylikkdüzü KYK. üyeleri uğradıkları felâketi idrak etmişler, Sarayköy KYK’ne müracaatlarında birlikte çözüm aranmış, S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi yönetimi, hiçbir borç ve yükümlülükleri olmadığı halde Büyük Grup KYK  ve Liderkent Beylikdüzü KYK.’nin bir kısım gerçek üyelerine daire verilmesini kararlaştırmıştır.

S.S. Liderkent Beylikdüzü KYK. ve Büyük Grup KYK üyeleri ile Sarayköy KYK arasındaki bu  sözleşmeler ile bu üyelere inşaatları %65 seviyesinde olan daireler tamamlanarak teslimi Sarayköy KYK. tarafından kabul edilmiş, buna karşılık sözleşmenin tarafı olan bu üyelerin, Liderkent ve Büyük Grup KYK’nde mevcut üyelik ve bağlı bilcümle haklarının Sarayköy KYK’ne devir ve temliki kararlaştırılmış, Sarayköy taahhütlerini ifa etmiş sözleşmelerin tarafı olan Büyük Grup ve Liderkent Beylikdüzü KYK bir kısım üyelerine daireleri tamamlanarak teslim edilmiştir.

Sözleşmenin feshi davasının kesinleşmesini takiben Hulki Eroğlu talimatı ile S.S. Büyük Grup KYK. ve S.S.Liderkent Beylikdüzü KYK. tarafından Büyükçekmece 2.Asliye Hukuk Mah- kemesinin 2007/18 E. Sayılı dosyası ile tapu iptali ve tescil olmadığı takdirde inşaat işlerine harcanan paranın sebepsiz zenginleşme nedeniyle tahsili davası açılmış, mahkemece verilen karar davalı S.S. Sarayköy KYK. tarafından temyiz edilmiş, Yüksek mahkeme tarafından yerel mahkemenin tapu iptali ve tescil talebinin reddine dair kararı onanmış, 63.682.068,62 TL. inşaat bedelinin Sarayköy KYK.’nden tahsili ile davacı S.S. Büyük Grup KYK’ne verilmesine yönelik karar bozulmuştur.

Bozma kararından sonra, Büyükçekmece 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/138 E. Sayılı dosya numarası ile görülen davada, S.S. Sarayköy KYK.’nce temyiz edilen 12.04.2017 tarihli karar ile bu defa 34.106.127, 43 TL.’nin S.S. Sarayköy KYK.’nden tahsiline karar verilmiş, bu karar hakkında S.S. Sarayköy KYK. tarafından kararın bozulması talebi ile Yargıtay yoluna başvurulmuştur, Dava dosyası halen Yüksek Yargıtay incelemesindedir.

 

DAVAYA CEVAPLARIMIZ

 

1-  DAVACI İLE KOOPERATİF ARASINDA SÖZLEŞME İMZALANDIĞI DOĞRUDUR.

Taşınmazda  projesine göre inşa edilmiş 10 blokta mevcut 1104 adet dairelerin tamamında S.S. Sarayköy K.Y.K. adına KAT İRTİFAKI kurulmuştur.   

Yukarıda açıklanan ve 1996 yılından bugüne S.S. Sarayköy KYK.’ne ait olan taşınmaz üzerinde inşa olunmuş blok binalardan (..) Blok’ta mevcut … kattaki …. nolu bağımsız bölümün davacı yana tahsisine yönelik ………… tarihli sözleşme kooperatif kayıtlarında mevcuttur ve dava konusu daire, İDE Turizm Danışmanlık Mümessillik Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş – MAST İnşaat Yatçılık Turizm San.ve Tic. Ltd.Ş. ortaklığı tarafından tamamlanarak davacı yana teslim edilmiştir. Kısaca, davalı S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi tarafından sözleşmeden doğan edimler ttam olarak ifa edilmiş olup dava konusu bağımsız bölüm daire halen davacı yanın elinde ve tasarrufundadır.

 

2- DAVACI YANA TAPU VERİLEMEMESİNDE KOOPERATİFE ATFI KABİL KUSUR YOKTUR.

Dava konusu meskenin yukarıda açıklandığı gibi tamamlanması işi yüklenicilere verilmiş, davacı taraf yüklenici şirketlere ödeme yapmış, taraflar sözleşmeden doğan karşılıklı edim-

leri ifa etmişler, müvekkil S.S. Sarayköy KYK. tarafından satışı vaad edilen diğer bağımsız bölümler gibi, (….) Blok, ….. Kat, ….. nolu bağımsız bölüm davacı yana tüm ekipmanları yeni olarak teslim edilmiş, ancak aşağıda açıklanan nedenlerle tapu verilememiştir.

Dairenin tapusunun verilememesi nedeni yukarıda açıklamalar başlığı altında belirtilen Büyükçekmece 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2007/18 E. sayılı dosyasından verilerek tapu ve taşınmaz tapu kaydına uygulanmış İhtiyati Tedbir kararıdır.  Yargıtay Bozma kararından sonra davanın görüldüğü Büyükçekmece 5.Asliye Hukuk Mahkemesinde 2014/138 E. sayılı dosyasında da Sarayköy’ün İhtiyati Tedbirin kaldırılması talepleri reddedilerek İhtiyati Tedbir’in devamına karar verilmiştir. Bu karar nedeniyle ve taraflar arasındaki sözleşmenin güvencesi olması gerekçesi ile Satışı Vaad eden S.S. Sarayköy KYK. tarafından Lehdarın edimlerini tam olarak ifa etmesi koşulu ile sözleşmeden rücu edilemeyeceği kabul ve taahhüt edilmiş, taraflar sözleşmeden doğan edimlerini ifa etmişlerdir.

Davalı S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifinin tapu verme taahhüdü, davacıya tapu verme koşullarının oluşması halinde yerine getirileceğini tekrar ediyoruz.

 

HUKUKİ DELİLLER  : TMK., TBK., HMK.  ve sair ilgili yasalar, düzenlemeler.

SÜBUT DELİLLERİ  :

  1. Taraflar arasında özel olarak düzenlenmiş …. ….. ….. tarihli gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
  2. Büyükçekmece 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/138 E.,2017/137 K. sayı, 12.04.2017 tarihli kararı ve karar ilişkin dava dosyası
  3. Gerektiğinde mahallinde Keşif, Bilirkişi incelemesi,
  4. Örnek Mahkeme Kararları ve Yargıtay, Danıştay İçtihatları, tanık beyanları, sair ilgili deliller. (Davacı yan delillerine karşı delil sunma haklarımız saklıdır.)

 

NETİCE VE TALEP           :  Davalı S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifin davacı tarafa tapu vermesine engel Büyükçekmece 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/138 E. sayılı dosyasından verilmiş İhtiyati Tedbir kararı vardır ve İhtiyati Tedbirin kaldırılması yolundaki taleplerimiz İhtiyati Tedbir Kararının vermiş bulunan Büyükçekmece 5.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Bu nedenle, S.S. Sarayköy Konut Yapı Kooperatifi’nden yargılama giderleri ve ücreti vekâlet talep edilmemesi koşulu ile esasen davalı Sarayköy KYK’nin istek ve iradesi ile uyuşan dava konusu talepleri ve davayı kabul ediyoruz.

Açıklanan nedenlerle, İstanbul, Beylikdüzü (eski B.Çekmece), Kebir Havra Mevkii’nde kâin ve tapunun f21-D23-4A/AB pafta, 641 ada, 3 parsel, (eski 22 pafta, 635 ada,1 parsel) sayısında kayıtlı taşınmazda mevcut (….) Blok, ….. Kat, ….. nolu bağımsız bölümün davacı adına tapuda tesciline karar verilmesini arz ve talep ederiz, saygılarımızla. …/…/….

                                                                                         Davalı S.S. Sarayköy KYK.              Vekili Av. Âli Ali Aydoğ

EKİ : Vekâletname örneği

 

 

Share Button